Ολοκληρωμένη Οδηγός για την Πιστοποίηση Ανελκυστήρων: Διαδικασίες, Έλεγχοι και Ανανεώσεις

Η πιστοποίηση της λειτουργίας του ανελκυστήρα είναι πολύ σημαντική. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού όταν πρόκειται για νέο ανελκυστήρα ή την ανανέωση του πιστοποιητικού για ανελκυστήρα που προϋπάρχει. Συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για την έκδοσή του.

Πιστοποίηση ανελκυστήρα: Ποια η διαδικασία;

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα, ορίζεται ένα ραντεβού με έναν από τους φορείς πιστοποίησης για την πραγματοποίηση του απαραίτητου ελέγχου πριν τεθεί σε λειτουργία ο ανελκυστήρας. Στο συγκεκριμένο ραντεβού είναι παρόν και εκπρόσωπός μας. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ο φορέας προχωρά στην έκδοση του πιστοποιητικού. Στη συνέχεια σας παραδίδουμε έναν πλήρως ενημερωμένο φάκελο που περιλαμβάνει εκτός από το πιστοποιητικό, ένα μηχανολογικό-ηλεκτρολογικό σχέδιο, την οικοδομική άδεια κτλ. Ο συγκεκριμένος φάκελος αποστέλλεται και στον αρμόδιο δήμο, μαζί με την δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της συντήρησης του ασανσέρ. Τέλος, γίνεται καταχώρηση του ανελκυστήρα στα μητρώα του δήμου και εκδίδεται η άδεια λειτουργίας του ασανσέρ.

 

Πιστοποίηση ανελκυστήρα: Ανανέωση και περιοδικός έλεγχος

Σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα τόσο με τον τύπο του κτιρίου όσο και με την συχνότητα χρήσης του ανελκυστήρα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται έλεγχος και να ανανεώνεται το πιστοποιητικό λειτουργίας.

Είναι καλό να γνωρίζετε πως η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας ενημερώσει εγκαίρως πριν τη λήξη του πιστοποιητικού σας, ώστε να οριστεί ραντεβού με τον φορέα πιστοποίησης για να γίνει επανέλεγχος του ασανσέρ. Ο φορέας θα κάνει τον απαραίτητο έλεγχος και θα καταγράψει οτιδήποτε απαιτεί αναβάθμιση. Εφόσον το ασανσέρ δεν πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η νομοθεσία, ο φορέας θα εκδόση σχετική αναφορά. Μόλις γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις ο φορέας θα ανανεώσει το πιστοποιητικό. Η εταιρεία μας στη συνέχεια θα ενημερώσει τον αρμόδιο δήμο και τον φάκελο του ανελκυστήρα.

Συχνές ερωτήσεις για την διαδικασία της πιστοποιήσης.

. Γιατί είναι σημαντική η πιστοποίηση του ανελκυστήρα;

Η πιστοποίηση αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.

Πώς γίνεται η διαδικασία πιστοποίησης για έναν νέο ανελκυστήρα;

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, οργανώνεται ένα ραντεβού με έναν διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για να πραγματοποιηθεί έλεγχος πριν τη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Τι περιλαμβάνει ο φάκελος που παραδίδεται μετά την πιστοποίηση;

Ο φάκελος περιλαμβάνει το πιστοποιητικό, ένα μηχανολογικό-ηλεκτρολογικό σχέδιο, την οικοδομική άδεια και άλλα σχετικά έγγραφα. Αυτός αποστέλλεται και στον αρμόδιο δήμο.

Τι γίνεται εάν ο ανελκυστήρας δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά τον έλεγχο;

Εάν ο ανελκυστήρας δεν πληρεί τις προδιαγραφές, ο φορέας πιστοποίησης εκδίδει μια αναφορά και απαιτούνται τροποποιήσεις. Μετά τις απαραίτητες αλλαγές, ο φορέας ανανεώνει το πιστοποιητικό.

Πότε χρειάζεται να ανανεωθεί η πιστοποίηση του ανελκυστήρα;

Η πιστοποίηση πρέπει να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου και τη συχνότητα χρήσης του ανελκυστήρα.